• Merken

Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Identiteit van Horloge Acties 

Naam ondernemer: Pinar Gold Juwelier, h.o.d.n. Horloge Acties (www.horlogeacties.nl) 
Correspondentieadres: 
Winkelcentrum Woensel 87 B
5625 AE  Eindhoven 
Telefoon: +31 (0) 40 - 2453100 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) 

E-mailadres: info@horlogeacties.nl 

KvK-nummer: 17174428
BTW-identificatienummer: NL141694877


Artikel 2 - Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Horloge Acties. Horloge Acties behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld via de website en op verzoek per e-mail. 


Artikel 3 - De overeenkomst 
Alle prijsopgaven van het Horloge Acties zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle vermelde en gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. 
De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht, of in geval van een bestelling via internet (de webshop) na ontvangst van de betaling. Horloge Acties probeert de informatie en afbeeldingen met betrekking tot de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Er dient echter rekening te worden gehouden met geringe kleurverschillen van de afgebeelde producten. 
De prijzen van artikelen die op de site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Dit geldt niet wanneer de bestelling reeds geplaatst is, dan zijn wijzigingen in prijs niet meer mogelijk. 
Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal Horloge Acties deze in alle redelijkheid proberen op te lossen. 
Horloge Acties behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Horloge Acties moverende redenen te weigeren. 


Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van producten 
Wanneer een product bij Horloge Acties uit de webshop wordt gekocht dan is er de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. 
Tijdens deze veertien dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met het product en de verpakking, op een wijze die nodig is om te kunnen beoordelen of het product behouden gaat worden. Bij het dragen en/of monteren van het product vervalt het herroepingsrecht. Indien het herroepingsrecht gebruik wordt, mag het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Horloge Acties geretourneerd worden, conform de door Horloge Acties verstrekte instructies. 

Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de besteller. 
Horloge Acties zal het verschuldigde aankoopbedrag bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 


Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Bij producten die zijn gedragen, beschadigd of zijn gemonteerd is het herroepingsrecht niet van toepassing. 


Artikel 7 - De prijs 
De prijzen op de website zijn vastgestelde prijzen. Tussen het bestellen en de aflevering is Horloge Acties niet gemachtigd de prijzen aan te passen. 
Alle genoemde en vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. 


Artikel 8 - Conformiteit en Garantie 
Horloge Acties staat er voor in dat de producten voldoen aan de specificaties die staan vermeld op de website en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. 
Wanneer bij ontvangst blijkt dat het product niet conform de specificaties van de website is, mag na contact met Horloge Acties het ongebruikte product binnen 14 dagen retour gestuurd worden. Als blijkt dat er inderdaad van een significante afwijking sprake is, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt. Hetzelfde geldt voor een product dat defect of slecht gefabriceerd is. 
Bij normaal gebruik, waar het product voor bedoeld is, mag een normale levensduur met normale slijtage verwachten worden. 


Artikel 9 - Levering en uitvoering 
Horloge Acties neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag worden producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen verzonden. Als plaats van levering geldt het adres dat tijdens het emailverkeer door besteller kenbaar is gemaakt. 
Het risico van vermissing of beschadiging van producten berust bij Horloge Acties tot het moment van bezorging aan de besteller. 
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Horloge Acties zich inspannen om een vervangend product te leveren. 


Artikel 10 - Betaling 
Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de besteller een bevestiging per e-mail. Is deze niet binnen 24 uur ontvangen, dan moet de besteller contact opnemen door een mail te sturen naar info@horlogeacties.nl. Betaling geschiedt via de betaalwijzen die zijn aangegeven op de website. 

Horloge Acties hanteert de volgende verzend- en verpakkingskosten: 
Tarieven Nederland 
Pakketpost: voor pakketten tot 10kg € 12,50 
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 


Artikel 11 - Klachtenregeling 
Mocht er een klacht zijn over de producten van Horloge Acties, de kwaliteit of de service, dan proberen we die naar tevredenheid op te lossen. Dit kan telefonisch, maar bij voorkeur ontvangen we een email met een duidelijke omschrijving van de klacht en de contactgegevens van de besteller. Zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 14 dagen, geeft Horloge Acties een reactie. 


Artikel 12 - Aanvullende bepalingen 
Privacy 
Horloge Acties respecteert de privacy van elke klant en behandeld persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld. 


Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht 
1. Alle geschillen waartoe aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, waaronder begrepen wanneer slechts een der partijen meent, dat er een geschil aanwezig is, alsmede het geval dat een onbetwiste vordering onbetaald blijft, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied, waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingend wettelijke regels met betrekking tot de rechtelijke competentie. 
2. Indien uit op enig moment geldende wetgeving voortvloeit, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in een concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de ter zake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.